DOKąD ZMIERZAMY


W swoim działaniu, wspólnie z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz społeczeństwem lokalnym zmierzam do tego, aby szkoła była drugim domem dla uczniów i miłym miejscem pracy. Staramy się dbać o to, aby panowało pełne zaufanie w relacjach: uczeń - nauczyciel - rodzic - dyrektor. Dążymy do dobrego przygotowania absolwentów do kontynuowania nauki w wybranych przez siebie szkołach średnich. Podejmujemy działania, aby uświadomić uczniom zło, jakie niesie narkomania, alkoholizm, patologie społeczne, brak tolerancji w stosunku do ludzi innych narodowości, wyznań i poglądów, czy degradacji środowiska . Kształtujemy w uczniach przywiązanie do tradycji rodzinnych, języka ojczystego, poszanowanie wartości narodowych i umiejętność określania własnej tożsamości Wszystkie uroczystości w szkole odbywają się w języku polskim i litewskim. Staramy się pozyskać środki na działalność pozalekcyjną, bazę materialną podnoszącą jakość pracy szkoły i zapewniającą higienę pracy, podnoszenie walorów estetycznych pomieszczeń, wyposażenie biblioteki, pracowni komputerowej. Szkoła jest otwarta na współpracę z różnymi instytucjami o organizacjami, wzbogacającymi jej program dydaktyczny i wychowawczy oraz bazę materialną. Wzbogacamy wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu krajoznawstwa, historii i etnokultury regionu poprzez realizację ścieżki edukacyjnej regionalnej, wycieczki do Warszawy czy do Wilna na Litwę.